DSI ลงพื้นที่ตรวจค้น 5 จุดใน 2 จังหวัด (คดีพิเศษที่ 215/2564) กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

10 พ.ย. 2565 14:39 น. 19 ครั้ง

DSI ลงพื้นที่ตรวจค้น 5 จุดใน 2 จังหวัด (คดีพิเศษที่ 215/2564) กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

 

ตามที่กรมสอบสวนสคดีพิเศษ ได้เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่ 215/2564 กรณี การทุจริตและยักยอกทรัพย์ในชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด มาอย่างต่อเนื่อง นั้น
ล่าสุดวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก สุรวุฒิ รังไสย์ ผู้อำนวยการกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ นำหมายค้นของศาลจังหวัดกระบี่และศาลจังหวัดตรัง เข้าทำการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 2 จังหวัด รวม 5 จุด ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดกระบี่ 3 จุด และในพื้นที่จังหวัดตรัง อีก 2 จุด ดังนี้
1) บ้านเลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2) บ้านเลขที่ 5 หมู่ 1 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้ครอบครองคือบุคคล
ที่ปรากฎข้อมูลว่าเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในนามของบริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด และต่อมาชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้ยื่นหนังสือกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมร่วมกันอดีตบริหารชุมนุมสหกรณ์ฯ และเป็นกลุ่มผู้จัดตั้งบริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด เข้าร่วมกันครอบครองทำประโยชน์ในโรงงานหรือทรัพย์ที่เกิดจากการกระทำความผิด
3) บ้านเลขที่ 19 ถนนจันทร์กวีกูล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
มีผู้ครอบครองที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีส่วนร่วมกับการประชุมของคณะกรรมการและมีบทบาทสำคัญ ในการชักจูงให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ขายโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สาขาคลองท่อม และยังปรากฏข้อมูลว่าอาจเป็นผู้ยกร่างสัญญาจะซื้อจะขายโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สาขาคลองท่อม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท กระบี่วิเศษน้ำมันปาล์ม จำกัด ในการเข้าทำสัญญากับชุมนุมสหกรณ์ฯ
4) บ้านเลขที่ 62 ถนนจริงจิตร ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
5) บ้านเลขที่ 20/35 ถนนบางรัก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
นิติบุคคลซึ่งปรากฏข้อมูลว่า ผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์ฯ ที่เป็นผู้ต้องหาในคดี มีการนำ รถส่วนตัวของตนมาเข้าร่วมรับจ้างขนย้ายน้ำมันปาล์มจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ในนามของนิติบุคคลขนส่ง ที่จังหวัดตรัง และยังปรากฏข้อมูลจากพยานบุคคลว่ามีผู้ต้องหาซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารในชุมนุมสหกรณ์ฯ บางราย มีการโอนรถยนต์บรรทุกพ่วง มีชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลดังกล่าว มาเพื่อเป็นการชำระหนี้ของตนเอง พฤติการณ์นิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน “สนับสนุนผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆ โดยทุจริตจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน” และ “ในกรณีที่สหกรณ์กระทำความผิดกรรมการหรือผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ลงมติให้สหกรณ์ดำเนินการหรืองดเว้นการดำเนินการ หรือเป็นผู้ดำเนินการหรือรับผิดชอบในการดำเนินการนั้น ได้กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใดๆ โดยทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 353 และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 51/1 มาตรา 51/2 ประกอบมาตรา 133/5 ประกอบมาตรา 86 และพฤติการณ์ยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฟอกเงิน”
ผลการตรวจค้น พบสมุดบัญชีเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายรายการ ซึ่งกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการยึด/อายัดเพื่อนำมาตรวจสอบและจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป
คดีนี้เป็นคดีสำคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนปาล์ม เป็นวงกว้าง เป็นคดีที่สื่อมวลชนและประชาชนให้ความสนใจ เนื่องจากมีรูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย ที่มีความซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ในความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสหกรณ์ และเกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการปราบปรามการทุจริต กรมสอบสวน คดีพิเศษ จึงแจ้งผลการดำเนินการมาเพื่อทราบทั่วกัน ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งมายังกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือทางสายด่วน DSI Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ) โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะเก็บรักษาข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด