กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 396 : กราฟฟิตี้ ผิดที่ระวังมีโทษ

14 พ.ย. 2565 15:43 น. 323 ครั้ง


กราฟฟิตี้ หรืองานศิลปะจากการพ่นสีสเปรย์ ซึ่งเรามักจะพบเห็นตามกำแพง หรือสถานที่ต่างๆ หากทำขึ้นโดยขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่อย่างถูกต้อง ย่อมไม่มีความผิด แต่หากทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ อาคารบ้านเรือน หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ความผิดฐานบุกรุก (มาตรา 362) หรือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358) มีโทษหนักถึงจำคุก

ในกรณีที่ได้กระทำในสถานที่สาธารณะ ก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสีหรือทำให้ปรากฏด้วย ประการใด ๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการ กระทำของราชการส่วน ท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 ด้วย

ที่มา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358, 362 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 12 มาตรา 56

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด