DSI มอบสวัสดิการข้าราชการซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมฝึกการใช้เบื้องต้น

15 พ.ย. 2565 10:09 น. 24 ครั้ง

DSI มอบสวัสดิการข้าราชการซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมฝึกการใช้เบื้องต้น

นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  มอบนโบายการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสวัสดิการกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการจัดซื้อเครื่องช่วยฟื้นคืนชีพหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง  เพื่อติดตั้ง ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ โดยกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ด้วย

ทั้งนี้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.  นางสาวอรุณศรี  วิชชาวุธ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 10 ราย  เจ้าหน้าที่กองปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 30 ราย และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 15 ราย เข้าร่วมฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่อง AED เบื้องต้น   ณ ห้องรับรองอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารA) พร้อมทั้งได้มีการติดตั้งเครื่อง AED   ณ  อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ และอาคารสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด