“ยุติธรรม” ลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน

16 มี.ค. 2560 17:06 น. 1,034 ครั้ง

          กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาลแพ่งธนบุรี เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนด้านงานบังคับคดี  ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความรวดเร็ว สมบูรณ์ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑6 มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายอดิศักดิ์ ปัตรวลี ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๙
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี
พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ นางศศิวิมล ธนศาสติ รองอธิบดี กรมบังคับคดี นายโอภาส อนันตสมบูณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี นายสาโรช ทาสวัสดิ์
และนางอุบลรัตน์ อินทรกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
          นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลง การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศในครั้งนี้ ถือเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานให้รวดเร็วขึ้น ตามกรอบการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ในตัวชี้วัดที่ ๙ การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contract) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหมายบังคับคดี โดยการส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ในระบบเมล์กลางภาครัฐ (MailGoThai) ซึ่งกรมบังคับคดีสามารถนำข้อมูล หมายบังคับคดีไปดำเนินการได้ทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว สมบูรณ์ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินการบังคับคดี และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น
          ทั้งนี้ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธี ทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการประชาชน อันจะเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการขยายกรอบความร่วมมือกับศาลแพ่ง รวมทั้งพัฒนาเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐ ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด