“เครือข่ายยุติธรรมชุมชน” สานพลังกองทุนหมู่บ้านฯ นำความยุติธรรมสู่ประชาชน

20 มี.ค. 2560 14:42 น. 1,314 ครั้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผนึกกำลังกับกระทรวงยุติธรรมนำความรู้และบริการด้านกฎหมายในทุกมิติ เพื่อสร้างสังคมให้มีความยุติธรรมและนำความเสมอภาคไปสู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การประสานพลังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน” ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ได้พยายามหาแนวทางที่จะทำอย่างไรให้การอำนวยความยุติธรรม การลดความเหลื่อมล้ำ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตลอดจนความเป็นธรรมและเสมอภาคได้เข้าไปถึงมือประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำงานร่วมกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จึงได้เล็งเห็นถึงช่องทางการนำศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผนึกกำลังกับการนำความรู้และบริการด้านกฎหมาย ดำเนินการขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการในทุกมิติของการอำนวยความยุติธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความยุติธรรมที่เสมอภาค คนจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้เท่าเทียมกับคนรวย ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสังคมให้มีความยุติธรรม และความเสมอภาค รวมทั้งขอฝากให้สมาชิกกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมืองทุกคนเดินหน้านำความยุติธรรมไปสู่พี่น้องประชาชนในระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอทั่วประเทศไทย

จากนั้น นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยาย เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน” ว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทุกคนถือเป็นประชาชนคนไทยที่ได้จ่ายภาษีให้กับประเทศจะต้องได้รับบริการของรัฐที่ดี ซึ่งกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมอำนวยความยุติธรรมและนำงานบริการไปสู่ประชาชน ผ่านช่องทางการช่วยเหลือต่าง ๆ ทั้งจากกองทุนยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ชั้นศาล การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกทำร้าย โดยค่าตอบแทนผู้เสียหายจะจ่ายตามจริง เช่น ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 40,000 บาท ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ จ่ายตามจริงไม่เกิน 20,000 บาท ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ จ่ายตามค่าจ้างขั้นต่ำแต่ไม่เกิน 1 ปี รวมทั้งการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข ในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ซึ่งการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมจะยึดหลักการทำงานอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โดยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนว่า ภายใน 2 ปี จะนำงานบริการด้านการอำนวยความยุติธรรมทั้งหมดลงสู่ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมสะดวก รวดเร็ว และเสมอภาค         

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด