รายงานผลการดำเนินการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ (วันที่ 25 กันยายน 2558 - 1 ตุลาคม 2558)

21 มี.ค. 2560 14:27 น. 1,511 ครั้ง

1.ด้านการอำนวยความยุติธรรม

2.ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและป้องกันการกระทำผิด

3.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

4.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5.ด้านการป้องกันและปราบปรามอาญชญากรรมพิเศษ

6.การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

 

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด