ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ - ๒๕๕๖

21 มี.ค. 2560 15:29 น. 7,375 ครั้ง

-

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด