กระทรวงยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

21 มี.ค. 2560 16:18 น. 635 ครั้ง

กระทรวงยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ
สร้างสังคมปลอดภัย ให้โอกาสคนดี
คืนสู่สังคม ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด
การทุจริตในภาครัฐ และอาชญากรรมพิเศษ
ให้หมดสิ้นไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด