“ยุติธรรม” พัฒนาระบบฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม

21 มี.ค. 2560 16:29 น. 1,894 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
Data eXchange Center (DXC)
กับการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาของการพัฒนา DXC
พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้สามารถรองรับการดำเนินงานของ DXC ในอนาคต
โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์
ดำเนินการนำข้อมูลผู้กระทำความผิดในความรับผิดชอบของหน่วยงานเข้าสู่ DXC
ตามกรอบระยะเวลาของแผนการเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด