กฎหมายสามัญประจำบ้าน ตอน "สิ่งของกีดขวางบนทางหลวง"

22 มี.ค. 2560 09:36 น. 1,018 ครั้ง

การนำสิ่งของมากีดขวางการจราจรบนทางหลวงอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 มาตรา 38 วรรคหนึ่ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด