กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 404 : ปล่อยสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะมีความผิด

12 ม.ค. 2566 09:24 น. 84 ครั้ง


พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) บ้วนหรือถ่มน้ำลาย เสมหะ บ้วนน้ำหมาก สั่งน้ำมูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ
ลงบนถนนหรือบนพื้นรถ หรือพื้นเรือโดยสาร
(2) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานที่สาธารณะ นอกภาชนะหรือที่ที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้

มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใด
(1) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ
(2) ปล่อยปละละเลยให้มีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินของตนในสภาพที่ประชาชนอาจเห็นได้จากที่สาธารณะ

มาตรา 33 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอย น้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือในทางน้ำ

มาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 31 มาตรา 32... ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 33 วรรคหนึ่ง... ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

************************************************

ที่มา : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 วรรคหนึ่ง มาตรา 54 และมาตรา 57

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด