ผลการดำเนินงานกระทรวงยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 กรกฎาคม 2559

22 มี.ค. 2560 10:31 น. 645 ครั้ง

1.ด้านการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ


2.ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและป้องกันการกระทำผิด


3.ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


4.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ


5.ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ


6.ด้านการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด