สยจ. สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณี เรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ระเบิด เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ

19 ม.ค. 2566 08:44 น. 100 ครั้ง

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุระเบิดและไฟไหม้เรือบรรทุกน้ำมันเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เหตุเกิดภายในอู่ต่อเรือ ในพื้นที่ หมู่ 8 ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จากการตรวจสอบในเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวน 4 คน เป็นชาวเมียนมา 3 คน และคนไทย 1 คน พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย และสูญหายอีก 5 ราย จากการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่า เกิดจากการซ่อมหน้าเรือที่มีการอ๊อกเชื่อมเหล็ก ซึ่งในพื้นที่มีน้ำมันดีเซลที่ใช้ในการเดินเรือ ทำให้เกิดการปะทุจากการเชื่อมเหล็กจึงเกิดการระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต       

        สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้ประสานไปยัง นายชยพัทร์ สุวรรณาราม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ เพื่อสอบถามข้อมูลทางคดี และดำเนินการแจ้งสิทธิและรับคำขอรับความช่วยเหลือของผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้แก่ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 

        จากการวิเคราะห์เบื้องต้น หากผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาตามมาตรา 3 ประกอบมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติค่าตอบแทนฯ ดังนี้

        กรณีผู้เสียชีวิต

              1.ค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตายจำนวน 50,000 บาท

              2. ค่าจัดการศพจำนวน 20,000 บาท

              3. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจำนวน 40,000 บาท

              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท               

        กรณีบาดเจ็บ 

              1. ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

              2. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ให้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

              3. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ฯ ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จ่ายในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ประกอบการงาน (จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจำนวนเงิน 338 บาท/วัน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

              4. ค่าตอบแทนความเสียหายอื่น ให้จ่ายเป็นเงินตามจำนวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 50,000 บาท     

        ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการฯ ประจำจังหวัดพิจารณาเป็นสำคัญ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด