“ยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดยโสธร พ.ศ.2564 - 2570

20 ม.ค. 2566 08:38 น. 12 ครั้ง

          สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.0๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร พ.ศ.2564 - 2570 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน การวิเคราะห์ ความเสี่ยงภัย และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร            

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ