ยุติธรรมจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

20 ม.ค. 2566 08:50 น. 12 ครั้ง

      สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร มอบหมายให้ นายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรมและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco webex Meeting)  โดยมีนายอนุรัตน์  ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

           

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ