สยจ.สิงห์บุรีร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอบยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสิงห์บุรี

20 ม.ค. 2566 10:38 น. 22 ครั้ง

        วันพฤหัสบดีที่19 มกราคม พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยตรีจํานงค์แก้วมาดีงาม ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรียุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมาย ให้นางสาววิภาวรรณ แก้วพรม เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสิงห์บุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วัดประโชติการาม หมู่3 ตําบลบางกระบือ อําเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนายสุพจน์ยศสิงห์คํา ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์กองเงิน และนายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีดําเนินกิจกรรม เชิงรุกนําส่วนราชการหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ออกมาให้บริการประชาชน         สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีร่วมแจกสื่อเอกสารเพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและงานบริการของสํานักงาน ยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ภาพถ่ายบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 แล้ว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด