สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

22 ม.ค. 2566 15:07 น. 16 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอรรณพ กันทะวงศ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อีกทั้งเป็นช่องทางในการสะท้อนและรับฟังสภาพปัญหาของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี นายจักรี บุญธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง เป็นประธานการประชุมฯ
 
ทั้งนี้ มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอนครหลวง จำนวน ๘ ศูนย์ และผู้เกี่ยวข้องกว่า ๔๐ คน เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด