สยจ.พระนครศรีอยุธยา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน

22 ม.ค. 2566 16:11 น. 20 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวมยุรี จำจรัส ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอรรณพ กันทะวงศ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อีกทั้งเป็นช่องทางในการสะท้อนและรับฟังสภาพปัญหาของศูนย์ยุติธรรมชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมี นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นายธนิษฐ์ วงษ์คำ ปลัดเทศบาลตำบลบางกระสั้น กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่อำเภอบางปะอิน จำนวน ๑๘ ศูนย์ และผู้เกี่ยวข้องกว่า ๖๐ คน เข้าร่วมฯ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด