สยจ.ยะลา เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “คณะกรรมาธิการกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม”

23 ม.ค. 2566 14:01 น. 23 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายสุกรี สะมะแอ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา มอบหมายนางสาวอัมสะ ยูโซะ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายนาซอรี กะมะอดุลภักดี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายมาหามะ กูเต๊ะ เจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน    เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “คณะกรรมาธิการกับการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” ณ โรงแรมปาร์ควิว ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด