สยจ.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย รับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ความผิดต่อร่างกาย ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

23 ม.ค. 2566 14:36 น. 145 ครั้ง

                  เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ให้บริการประชาชน ตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และตรวจสอบเอกสารที่เกียวข้องพร้อมรับคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา กรณี ความผิดต่อร่างกาย ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด