สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ) ครั้งที่ 1/2566 

23 ม.ค. 2566 15:08 น. 16 ครั้ง

วันที่ 23  มกราคม  2566 เวลา 9.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ) ครั้งที่ 1/2566   โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน และนางเพียงเดือน มหานีรานนท์ คงเปี่ยม       พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม และยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม     ฝ่ายเลขานุการ พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์ จงกล ผู้อำนวยการสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม  นายไสว ศักดิ์จ้าย  นักทัณฑวิทยาชำนาญการ ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม  นายสันติ ชมสุวรรณ  นิติกรชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม นายปัญญา เนาโนนทอง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม   พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ  ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานด้านการอำนวยความยุติธรรมด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทฺธิภาพสูงสุดต่อไป ภายใต้นโยบายการ “ยุติธรรมเชิงรุก  สร้างสุขให้ประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด