สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

23 ม.ค. 2566 16:40 น. 24 ครั้ง

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร โดยนายอุทัย ชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายธวัชชัย นวลภักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ 3 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการวางผังทุกด้าน ร่างผังเมืองรวมเมืองสกลนคร และโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมฯ เพื่อให้ประชาชนภายในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยงข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงร่างผังเมืองรวมให้เหมาะสมต่อสภาพของพื้นที่และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด