สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566

23 ม.ค. 2566 21:14 น. 23 ครั้ง

      วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม เวลา 13.30 - 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ ชั้น 2 โดยนางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมฯ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ พิจารณา ดังนี้ กรณีผู้เสียหายทั้งหมดจำนวน 10 ราย มติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายจำนวน 5 ราย งดจ่ายจำนวน 2 ราย ยกคำขอจำนวน 3 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 205,720 บาท

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ