สยจ.สุราษฎร์ธานี ให้บริการประชาชนตามมาตรฐานคลินิกยุติธรรม

24 ม.ค. 2566 16:33 น. 25 ครั้ง

ในวันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการจัดให้บริการประชาชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

โดยประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๖ เรื่อง ดังนี้

- ปรึกษากฎหมาย คดีอาญา ความผิดต่อชีวิต จำนวน ๒ เรื่อง

- ปรึกษากฎหมาย คดีอาญา ความผิดฐานปลอมเอกสาร จำนวน ๑ เรื่อง

- ปรึกษากฎหมาย คดีแพ่ง เรื่องกรรมสิทธิ์รวมระหว่างสามีภรรยาที่อยู่กินด้วยกัน จำนวน ๑ เรื่อง

- รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ความผิดต่อชีวิต จำนวน ๒ เรื่อง

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ให้ความช่วยเหลือโดยแนะนำข้อกฎหมาย พร้อมแนะนำขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความพึงพอใจ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด