จัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  ครั้งที่ 1/2566

24 ม.ค. 2566 17:12 น. 8 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม  2566 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุม 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธาน   ซึ่งการประชุมครั้งนี้  มีเรื่องเข้าพิจารณา จำนวน 5 ราย  27 เรื่อง โดยที่ประชุมมีความเห็นดังนี้  

1.1 พิจารณา รับรอง คำขอรับความช่วยเหลือ  กรณีแสดงความประสงค์ขอยุติคำขอฯ จำนวน 1 ราย 1 เรื่อง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2559   ข้อ 10 (1)(2) ข้อ11 (2)(3)(4) ข้อ12 (1)(2) ข้อ 14
และข้อ 16

1.2 พิจารณา “อนุมัติ” คำขอรับการช่วยเหลือ กรณีขอปล่อยชั่วคราว จำนวน 4 ราย 25 เรื่อง  ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอปล่อยชั่วคราว พ.ศ. 2559   ข้อ 10 (1)(2) ข้อ11 (2)(3)(4) ข้อ12 (1)(2) และข้อ 14 (1)

1.3 พิจารณา  อนุมัติ คำขอรับความช่วยเหลือ กรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี จำนวน 1 ราย 1 เรื่อง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขกรณีช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี พ.ศ. 2559  ข้อ 10 (1)(2) ข้อ11 (2)(3) ข้อ12  
และข้อ14  โดยฝ่ายเลขาฯ จักดำเนินการจัดทำสัญญาการให้ความช่วยเหลือฯ  ตามขั้นตอนวิธีการตามระเบียบของกองทุนยุติธรรมต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด