สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการตรวจติดตามการดำเนินการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน

24 ม.ค. 2566 17:23 น. 20 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม  2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา  อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัด นำโดยนางสาวนพวรรณ เหล่าชูชัยสกุล พนักงานคุ้มครองสิทธิฯ นายไพรัตน์  นนทรักษ์  เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน และนางวรนุช ธีระปัญญาชัย นักวิชการยุติธรรม   ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนและการตรวจติดตามการดำเนินการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยการประชุมในวันนี้มีคณะกรรมการศูนย์ฯ  จำนวน  12 คน  ร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพในด้านการอำนวยความยุติธรรม 
แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด