สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชน

25 ม.ค. 2566 08:54 น. 12 ครั้ง

    วันอังคารที่ 24 มกรคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชน ดังนี้

        ๑ . รับยื่นแบบคำขอค่าตอบแทนผู้เสียในคดีอาญา จำนวน ๑ ราย

        ๒. ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการมรดก จำนวน ๑ ราย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด