สยจ.ปัตตายี จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

25 ม.ค. 2566 14:13 น. 32 ครั้ง

 

        วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอธิพล มะหันตาพันธ์ ยุติธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานี จำนวน 12 ศยช. รวมจำนวน 48 คน เข้าร่วมการประชุมนิเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เกี่ยวกับการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ภารกิจ 5 ด้าน) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นไปตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงยุติธรรม การรายงานยุติธรรมใส่ใจ 24 ชม. และแอพพลิเคชั่น Justice Care ตลอดจนการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด