สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรดำเนินโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

27 ม.ค. 2566 08:25 น. 29 ครั้ง

      กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดยโสธร นำบุคลากรของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดโครงการนิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นช่องทางในการสะท้อนและรับฟังสภาพปัญหา ของศูนย์ยุติธรรมชุมชน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดยโสธรประกอบด้วย นายณรงค์พงศ์ พิศิลป์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร ว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นายชัชวาล ราชขันธ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องบทบาทภารกิจของหน่วยงาน สร้างการรับรู้เรื่องกฏหมายพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 (JSOC) มีประธานและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จำนวน 30 แห่ง จากอำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอป่าติ้ว จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 อาคารศาลากลางหลังใหม่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ