สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธรดำเนินการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร

27 ม.ค. 2566 08:31 น. 24 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม ระหว่างเวลา 13.30 – 15.00 นาฬิกา สำนักงานยุติธรรมจังหวัดยโสธร โดย นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ยุติธรรมจังหวัดยโสธรและผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดนัย นนทะชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร นายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ นางชวลี ศรีเจริญ พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร และหารือแนวทางการทำงาน โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 จำนวน 6 ท่าน และมี พ.ต.ท.ยุทธนา โพธิ์ทอง รองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูเมืองยโสธร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ทั้งนี้มติที่ประชุมได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการฯและกำหนดพิธีเปิดศูนย์ฯในวันที่ 31 มกราคม 2566

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ