สยจ.สฎ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการ "พาณิชย์... ลดราคา ออนทัวร์” ทั่วไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

27 ม.ค. 2566 14:51 น. 40 ครั้ง

ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.30 - 12.30 นาฬิกา นายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการ "พาณิชย์... ลดราคา ออนทัวร์” ทั่วไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ค้าส่ง Supplier กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน SMEs Startup ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ตลอดจนประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาด ณ บริเวณสนามหน้าศาลาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด