ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองและวิธีการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นและระดับสูง กระทรวงยุติธรรม

19 ก.พ. 2566 00:15 น. 239 ครั้ง