ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงยุติธรรม

2 มี.ค. 2566 19:37 น. 749 ครั้ง