กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 417 : ถมที่ดินไม่ให้เกิดปัญหา อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อน

10 มี.ค. 2566 15:38 น. 109 ครั้ง


ชื่อตอน : ถมที่ดินไม่ให้เกิดปัญหา อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อน

‘การถมที่ดิน’ หลายคนคงมองว่านี่คือพื้นที่ครอบครองถูกต้องมา สิทธิจะถมอย่างไรก็ได้และลืมคิดถึงความเดือดร้อนกับคนรอบข้าง หรือถ้าผลกระทบเกิดขึ้น เพื่อนบ้านก็ไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องไปช่วยแก้ปัญหานั้น ทางที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ควรศึกษารายละเอียดก่อนถมที่จะดีกว่า ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับเรื่องทางน้ำไหล และตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 มีหลักการ ดังนี้

1.ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1340 หากน้ำไหลเกิดจากการ
กระทำของคน (เพื่อนบ้าน) ก็มีสิทธิเรียกร้องให้เพื่อนบ้านที่ทำดินสูง จัดทำทางระบายน้ำและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปวง หรือเจ้าของที่ดินต่ำจะทำเองและไปเรียกค่าทดแทนภายหลังก็ได้ 

2.ตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ ๒๕๔๓ มาตรา 26
-หากพื้นที่ไม่เกิน 2000 ตารางเมตร สามารถถมได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ต้องจัดให้มีทางระบายน้ำอย่างเพียงพอไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียง
- ถ้าถมเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เมื่อได้ทำตามแบบแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออก ใบรับแจ้งให้ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อได้ใบรับแจ้งแล้วจึงจะดำเนินการถมที่ดินได้ ห้ามถมก่อนได้รับแจ้ง

*******************************************

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1340 พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 26

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด