ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงยุติธรรม

5 เม.ย. 2566 19:25 น. 431 ครั้ง