กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 432 : บุหรี่ไฟฟ้า ภัยที่มากกว่าโรคร้าย

2 พ.ค. 2566 10:34 น. 337 ครั้ง


ชื่อตอน : บุหรี่ไฟฟ้า ภัยที่มากกว่าโรคร้าย

         จากความสะดวกในการพกพา ง่ายต่อการสูบ และสามารถเลือกกลิ่นรสได้หลากหลาย ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายคนรับรู้โทษของการสูบบุหรี่เป็นอย่างดี แต่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังมีโทษอื่นอีกด้วย โดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นหากครอบครอง นำเข้า ผลิต ขาย ผิดกฎหมาย ดังนี้จากความสะดวกในการพกพา ง่ายต่อการสูบ และสามารถเลือกกลิ่นรสได้หลากหลาย ทำให้บุหรี่ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายคนรับรู้โทษของการสูบบุหรี่เป็นอย่างดี แต่สำหรับบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากโรคภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว ยังมีโทษอื่นอีกด้วย โดยบุหรี่ไฟฟ้านั้นหากครอบครอง นำเข้า ผลิต ขาย ผิดกฎหมาย ดังนี้       

         - กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า 
           ผู้ใดขายหรือให้บริการโดยมีค่าตอบแทน รวมถึงการซื้อมาเพื่อขายต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

         - กรณีผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า 
           กฎหมายกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรฯ โดยผู้ใดนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใดๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นด้วย 

         นอกจากนี้ ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลอาจสั่งริบของนั้นก็ได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 
         ผู้ครอบครอง ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 56/5 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ,พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 244 มาตรา 246

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด