กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 434 : ผิดซ้ำเมาแล้วขับ รับโทษแบบจุกๆ

2 พ.ค. 2566 10:39 น. 417 ครั้ง


ชื่อตอน : ผิดซ้ำเมาแล้วขับ รับโทษแบบจุกๆ

          การเกิดอุบัติเหตุอันดับต้นๆ บนท้องถนน มักมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ เพื่อเป็นการเตือนสติสิงห์นักดื่มทั้งหลาย โดยเฉพาะกลุ่มเมาแล้วขับซ้ำๆ ที่แม้ถูกจับคุมประพฤติ แต่บางรายก็ไม่เพียงพอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม จึงอยากแนะนำให้รู้ว่า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (2) กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หากฝ่าฝืนมีความผิด ดังต่อไปนี้การเกิดอุบัติเหตุอันดับต้นๆ บนท้องถนน มักมีสาเหตุมาจากการเมาแล้วขับ เพื่อเป็นการเตือนสติสิงห์นักดื่มทั้งหลาย โดยเฉพาะกลุ่มเมาแล้วขับซ้ำๆ ที่แม้ถูกจับคุมประพฤติ แต่บางรายก็ไม่เพียงพอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรม จึงอยากแนะนำให้รู้ว่า ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (2) กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หากฝ่าฝืนมีความผิด ดังต่อไปนี้    

           - กรณีกระทำความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 20,000 บาท     
          - กรณีกระทำผิดซ้ำ (ภายใน 2 ปี นับจากวันที่กระทำความผิดครั้งแรก) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่                                          
          - กรณีขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต หรือถูกพักใช้หรือเพิกถอน ผู้กระทำต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอีก 1 ใน 3 และกรณีเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ให้ศาลพิพากษา “เพิ่มโทษ” อีก “กึ่งหนึ่ง” ของโทษที่ศาลกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43 (2) มาตรา 160 ตรี มาตรา 160 ตรี / 1  มาตรา 160 ตรี / 2

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด