กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 435 : คาร์ซีท อย่าคิดว่าสิ้นเปลืองและไม่จำเป็น

2 พ.ค. 2566 10:42 น. 282 ครั้ง


ชื่อตอน : คาร์ซีท อย่าคิดว่าสิ้นเปลืองและไม่จำเป็น

            “คาร์ซีท” เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทั่วโลกใช้กันเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในขณะเดินทาง แม้ว่าจะต้องเสียเงินซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติม แต่มีประโยชน์และคุ้มค่ากับราคาที่เสียไป ทั้งในขณะเดินทางปกติที่เด็กจะได้โดยสารด้วยท่าทางที่เหมาะสม และเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน ตัวเบาะที่ติดตั้งร่วมกับเข็มขัดนิรภัยภายในรถจะเสริมความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี “คาร์ซีท” เป็นอุปกรณ์เสริมที่ทั่วโลกใช้กันเพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็กในขณะเดินทาง แม้ว่าจะต้องเสียเงินซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติม แต่มีประโยชน์และคุ้มค่ากับราคาที่เสียไป ทั้งในขณะเดินทางปกติที่เด็กจะได้โดยสารด้วยท่าทางที่เหมาะสม และเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขัน ตัวเบาะที่ติดตั้งร่วมกับเข็มขัดนิรภัยภายในรถจะเสริมความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

             ปัจจุบัน เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็กระหว่างเดินทาง จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 กำหนดให้ขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติให้   คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรา 123 (2) (ข) ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท      

             ทั้งนี้ สำหรับคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งด้วย 

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123 (2) (ข)  มาตรา 123 (2) (ค) มาตรา 148

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด