ก.ยุติธรรม เปิดเวทีพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบบริหารราชการระดับกระทรวง

24 มี.ค. 2560 17:46 น. 505 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด