กฎหมายน่ารู้ ตอนที่ 436 : เรียกร้องค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะถนนชำรุด

11 พ.ค. 2566 10:14 น. 303 ครั้ง


ชื่อตอน : เรียกร้องค่าเสียหายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะถนนชำรุด

          กรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากสภาพถนนชำรุดหรืออยู่ในระหว่างซ่อมบำรุง โดยไม่มีป้ายแจ้งเตือนที่ชัดเจน ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งกำหนดว่า ผู้ใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นทั้งนี้ หน่วยงานหรือผู้ที่มีหน้าที่ซ่อมแซม ดูแล บำรุงถนน ต้องรับผิดชอบตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่หากปรากฎว่าไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ผู้เสียหายสามารถร้องขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครอง และศาลปกครองจะกำหนดให้หน่วยงานที่ดูแลถนนเส้นนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ

          ทางหลวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
              - ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงสัมปทาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมทางหลวง 
              - ทางหลวงชนบท หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท 
              - ทางหลวงท้องถิ่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลจาก :  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 12

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด