ก.ยุติธรรม รับเรื่องจากรองประธานมูลนิธิสุภาฯ เพื่อตรวจสอบความไม่เป็นธรรมและการละเมิดสิทธิของลูกหนี้

27 มี.ค. 2560 16:48 น. 500 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด