Road MAP กระทรวงยุติธรรม

28 มี.ค. 2560 13:43 น. 2,531 ครั้ง

 

Road map กระทรวงยุติธรรม
ผังความเชื่อมโยง Road map กระทรวงยุติธรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย
1. การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
     - สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
     - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
     - กรมบังคับคดี
     - สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
2. การพัฒนาพฤตินิสัยและการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
     - กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     - กรมคุมประพฤติ
     - กรมราชทัณฑ์
3. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
     - สำนักงาน ป.ป.ส.  
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
     - สำนักงาน ป.ป.ท
5. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
     - กรมสอบสวนคดีพิเศษ
     - สำนักงาน ปปง.
6. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศ
     - สำนักงานกิจการยุติธรรม  
          >> สรุปงาน โครงการ และกิจกรรมสำคัญตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม ของสำนักงานกิจการยุติธรรม
     - สถาบันอนุญาโตตุลาการ
     - สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)