อำนาจหน้าที่


วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 15:01 น.

อำนาจหน้าที่

๑. เสนอแนะและจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบยุติธรรมชุมชน เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางสังคม

๒. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาสาสมัครยุติธรรมชุมชน และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

๔. จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรมชุมชน

๕. นิเทศ ติดตามและประเมินผลงานด้านยุติธรรมชุมชนตามแผนปฏิบัติการและโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรม และแผนปฏิบัติการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

๖. จัดทำฐานข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน

๗. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตามแผนปฏิบัติการและโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรม และเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

๘.พัฒนาและฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนและเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

๙. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และอาสาสมัครยุติธรรมชุมชน

๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย