ภารกิจของหน่วยงาน


วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 15:28 น.

ภารกิจของหน่วยงาน
  1. เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยุติธรรมชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงความยุติธรรม(Access to Justice)
  2. แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ ตามข้อ ๑ เป็นแผนปฏิบัติการรวมทั้งการบริหารจัดการ และการติดตามประเมินผล
  3. ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงยุติธรรม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด