รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตรกระทรวงยุติธรรม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)” ในโครงการฝึกอบรมนักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ ๑๒

28 มี.ค. 2560 16:41 น. 528 ครั้ง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด