• Slide 0

ติดต่อหน่วยงาน

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • 0-2141-5396
 • 0-2141-5395
 • 0-2141-5394       

-------------------------------------------------

ส่วนพัฒนาระบบบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์

 • 0-2141-5398
 • 0-2141-5392
 • 0-2141-5402

-------------------------------------------------

ส่วนพัฒนาโครงสร้างองค์กรและระบบงาน

 • 0-2141-5397
 • 0-2141-5391

-------------------------------------------------

ส่วนพัฒนานวัตกรรมและบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • 0-2141-5400
 • 0-2141-5389
 • 0-2141-5390

-------------------------------------------------

โทรสาร 0-2143-8280

 

 

 

ลงวันที่ 11 เม.ย. 2560 15:01 น.

จำนวนผู้อ่าน 870 คน