รมว.ยธ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ ประเทศกัมพูชา

11 พ.ค. 2560 13:29 น. 503 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรม Raffles Le Royal Hotel กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค

โดยมีผู้แทนจากประเทศไทย กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม

และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เข้าร่วม

 

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม

โดยแสดงความยินดีต่อการครบรอบ ๒๕ ปี ของกรอบความร่วมมือ

ซึ่งการดำเนินตามแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติดของประเทศไทยนั้น

เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจที่ได้มีการลงนาม

 และสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาเสพติดทั้ง ๕ ฉบับ

 วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

 ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (UNGASS ๒๐๑๖)

และสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกไปทั่วโลก

 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เกี่ยวการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ของประเทศไทย

ซึ่งมีการปรับแนวทางการลงโทษเป็นแนวทางสาธารณสุขในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด

พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า ความเป็นหุ้นส่วนและความเป็นเจ้าของร่วมกันนั้นสำคัญยิ่ง

สำหรับความร่วมมือและการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งได้แสดงความขอบคุณการสนับสนุนจาก UNODC

 และขอให้เพิ่มพูนความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในด้านที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

เพราะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการแก้ปัญหายาเสพติด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด