ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย

16 พ.ค. 2560 11:44 น. 476 ครั้ง

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย

พร้อมด้วยนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย

 (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: 17th ASLOM)

โดยที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นต่างๆ อาทิ

การพัฒนาสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา

 (Development of the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

โครงการเจ้าหน้าที่กฎหมายภาครัฐของอาเซียน (ASEAN Governmental Legal Officers’ Programme: AGLOP)

การพัฒนาสนธิสัญญาระดับภูมิภาค/อนุภูมิภาคว่าด้วยความร่วมมือในเรื่องความยุติธรรมทางอาญา : สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

(Development of Regional/Sub-regional Treaties on Cooperation in Criminal Justice: Extradition Treaty)

เอกสารข้อเสนอแนวคิดของมาเลเซีย : เรื่องการโอนตัวนักโทษ และข้อเสนอของฟิลิปปินส์ : อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการโอนตัวนักโทษ

(Malaysia’s Concept Paper: ASEAN International Transfer of Prisoners and the Philippines’ Proposal

: ASEAN Convention on Transfer of Sentenced Person: ACTSP) และการประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

 (ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice: ACCPCJ) เป็นต้น

 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอแผนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ ๒ รายการ ได้แก่

การประชุม Enforcement of Civil judgment : Sharing Experiences towards Best Practices

โดยกรมบังคับคดี และการประชุม the 2nd ASEAN Conference on Crime Prevention and Criminal Justice (ACCPCJ)

โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด