“ยุติธรรม” จัดกิจกรรม “เติมฝันลูกน้อย...สู่อ้อมกอดพ่อ”

16 พ.ค. 2560 16:02 น. 531 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานการจัดกิจกรรม “เติมฝันลูกน้อย...สู่อ้อมกอดพ่อ”

ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ และรายการ Super ๑๐

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กหญิงพิมพ์พิชชา นาคสนิท (น้องบีม) พร้อมด้วยครอบครัว

ได้มีโอกาสพบกับบิดาซึ่งเป็นผู้ต้องขังอยู่ภายในเรือนจำกลางบางขวางอย่างใกล้ชิด

อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว

รวมทั้งคลายความกังวล ลดความเครียดของผู้ต้องขังให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองให้เป็นคนดี

และพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมเมื่อภายหลังพ้นโทษ

อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย

บ้านกาญจนาภิเษก ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อฟื้นฟู เยียวยาให้เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดมีแรงบันดาลใจ

ในการกลับคืนเป็นพลังสู่สังคมและสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด