สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

17 พ.ค. 2560 10:05 น. 42,078 ครั้ง
หน่วยงาน โทรศัพท์กลาง รายละเอียด
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 0-2141-5100 คลิกที่นี่
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม 0-2141-6435 คลิกที่นี่
กรมคุมประพฤติ - คลิกที่นี่
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ - คลิกที่นี่
กรมบังคับคดี - คลิกที่นี่
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - คลิกที่นี่
กรมราชทัณฑ์ - คลิกที่นี่
กรมสอบสวนคดีพิเศษ - คลิกที่นี่
สำนักงานกิจการยุติธรรม - คลิกที่นี่
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ - คลิกที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) - คลิกที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) - คลิกที่นี่
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คลิกที่นี่